DYSLEKSJA

Dysleksję rozwojową stwierdza się, gdy:

– u dziecka występuje prawidłowy rozwój umysłowy (poziom inteligencji co najmniej w normie)

– występują istotne opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji, które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania i pisania

– trudności z czytaniem i pisaniem pojawiają się od początku nauki (tj. w zerówce i pierwszej klasie)

– trudności te nie ustępują, mimo pomocy w domu, a nawet w pierwszym okresie terapii

DIAGNOZA DYSLEKSJI

Diagnoza nie jest jednorazowym aktem, jest to wieloetapowy proces, wymagający zaangażowania specjalistów. Powinna obejmować mocne strony dziecka (dobrze opanowane umiejętności) oraz słabe (trudności).

Diagnoza przebiega w kilku etapach:

1. ETAP: DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ (kl. O)

2. ETAP: DIAGNOZA RYZYKA DYSLEKSJI (kl. I –III)

3.ETAP: DIAGNOZA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ (po ukończeniu III kl. szkoły podstawowej)

DYSLEKSJA ROZWOJOWA – czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Przykładowe symptomy:

1. Nieprawidłowości w rozwoju funkcji słuchowo-językowych (zaburzenia uwagi, pamięci i percepcji słuchowej)
Dziecko nie dostrzega różnicy między głoskami (np. z – s), myli je podczas zapisywania, myli wyrazy różniące się jedną głoską (np. kosa – koza, buty – budy)
Ma trudność z wyróżnieniem głosek w wyrazie (np. kot = k+o+t), opuszcza lub dodaje litery w zapisywanym wyrazie
Przekręca wyrazy podczas pisania
Opuszcza wyrazy podczas dyktanda, ma trudności z przypomnieniem sobie właściwego słowa podczas samodzielnego pisania.
2. Zaburzenia funkcji wzrokowych (uwagi i spostrzegania wzrokowego, pamięci wzrokowej)
W klasie O i I ma trudności z zapamiętaniem liter i ich odróżnianiem, stąd myli litery podobne pod względem kształtu (t = l, m = n), ma problem w zapamiętaniu kształtu liter rzadziej używanych (F, H)
Niechętnie bawi się puzzlami, układankami lub nie potrafi ułożyć ich wg wzoru (tworzy jedynie własne kompozycje)
Ma problemy z odtwarzaniem prostych szlaczków, figur geometrycznych
Ma trudność w syntezie całego wyrazu na podstawie głosek, liter (np. k + o + t = kot), stąd może wydłużać się czas jego czytania
Ma trudność z utrwaleniem poprawnej pisowni wyrazów zawierających trudność ortograficzną, np. „ó”, „rz” niewymienne
3. Obniżenie rozwoju funkcji ruchowych, zwłaszcza motoryki rąk
W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dziecko jest mało sprawne ruchowo (słabo biega, skacze, ma problemy w opanowaniu jazdy na rowerze)
Ma trudność w posługiwaniu się nożyczkami, w zapinaniu guzików, wiązaniu butów
W szkole pisze wolniej, ma niski poziom graficzny pisma
Występuje szybka męczliwość ręki
4. Zakłócenia lateralizacji
U dziecka pow. 7 lat oburęczność (zamiast oczekiwanej prawo- lub leworęczności) obuoczność (brak dominacji jednego oka) lub tzw. skrzyżowana lateralizacja (praworęczność i lewooczność)
5. Zaburzenia orientacji w przestrzeni
Dziecko ma trudność w rozpoznawaniu kierunków przestrzeni oraz w orientacji lewej i prawej strony swojego ciała
Myli litery o podobnych kształtach, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni (p = b = d)
Pisze litery lustrzanie, zapisuje wyrazy, działania matematyczne od strony prawej do lewej

PRAWA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ

– prawo do wczesnej diagnozy

– prawo do wczesnej specjalistycznej interwencji

-program dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka

-udział w terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno –kompensacyjne)

– dostosowania wymagań edukacyjnych i sposobu

oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zaleceń opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

– wyrównania szans podczas sprawdzianu

(dostosowanie warunków sprawdzianu na podstawie opinii)

Więcej informacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl – w zakładce: sprawdzian)

Close Menu