Święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Różnorodność biologiczna czyli bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych. Celem tych obchodów jest podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej różnorodności biologicznej oraz zwrócenie uwagi na ciągły spadek liczby gatunków na świecie.

Dlaczego to jest takie ważne?

Bo wszystko jest połączone. Żaden organizm na Ziemi nie istnieje oddzielnie, każdy funkcjonuje w skomplikowanej sieci powiązań. Kiedy wymiera jeden gatunek, pociąga za sobą następne – takie, które się nim żywiły, które zapylał, których nasiona roznosił itp. Tylko ochrona pełnego zróżnicowania życia może być skuteczna. Częścią tej skomplikowanej sieci powiązań są również ludzie – niszcząc inne gatunki, niszczymy samego siebie. 

 

Bioróżnorodność Polski na tle innych krajów europejskich jest dość bogata. Wpływ na to ma położenie geograficzne i związana z nim urozmaicona budowa geologiczna, zróżnicowana rzeźba terenu, klimat, zachowane jeszcze na dość znacznych obszarach rolnictwo oraz nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja kraju. Mimo to jest ona zagrożona i wymaga ciągłej ochrony, szczególnie teraz kiedy wzrasta zabudowa mieszkaniowa oraz rozbudowują się sieci komunikacyjne – autostrady, kolej szybka itd., a rolnictwo wielkoobszarowe wypiera tradycyjne formy użytkowania gruntów rolnych. Wskutek tego przyroda uległa znacznej degradacji.

Co człowiek może zrobić aby wspomóc bioróżnorodność:

– dbać o zbiorniki wodne (nie wysuszać terenów podmokłych)

– nie wycinać lasów

– nie łowić nadmiernie ryb

– nie polować na zwierzynę

– nie sprowadzać obcych gatunków zwierzyny która zakłóca dany ekosystem

– uprawiać różnorodny rodzaj roślin na tym samym obszarze

– nie zanieczyszczać powietrza

– nie zanieczyszczać gleby

– nie wypalać łąk

– nie stosować preparatów chwastobójczych lub owadobójczych.

 

   Franek Wewiórski członek koła naukowego „Eksperymentariusz”

Close Menu