Aktywna Tablica

Program pracy w ramach projektu: ”Aktywna Tablica” realizowany w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach w roku szkolnym 2019/2020

– zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

– Monitory, tablice multimedialne i roboty,  które posiadamy są i będą wykorzystane na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach I-VIII.

– Wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowywanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalenia już zdobytej wiedzy i umiejętności.

– Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach, flipbookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie tematem uczniów.

– Za pomocą tych urządzeń nauczyciele mogą rozpowszechniać swoje innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawić jakość pracy szkoły.

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP Marcinkowice.
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu: Monitor i programowanie –robotyka.
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły.
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK.
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych. 
 1. Technologię Informatyczno-Komunikacyjną (TIK) wykorzystujemy na
  lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.
 2. Z zasobów TIK korzystamy rozsądnie, krytycznie i bezpiecznie, przestrzegając praw autorskich.
 3.  Dostęp do nieodpowiednich i niebezpiecznych treści jest
  zablokowany odpowiednim oprogramowaniem.
 4.  Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać legalnego oprogramowania
  zainstalowanego w urządzeniach ani go modyfikować.
 5. Informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł
  (podręczniki, prasa, itp.).
 6.  Wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł zawsze podajemy
  skąd pochodzą i kto jest ich autorem.
 7.  Nie publikujemy w Internecie rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę, sprawić
  przykrość innym lub których w przyszłości możemy się wstydzić.
 8.  Nie fotografujemy, nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.
 9.  Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 10.  Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy których
  można wspomóc sposób uczenia się.
 11. Wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie się uczymy.
 12. Korzystamy ze stron zaaprobowanych przez dorosłych – rodziców, opiekunów,nauczycieli.
 13. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu TIK (komputery, laptopy, projektory, tablice interaktywne, aparaty, itp.), a także o bezpieczeństwo danych osobowych i informacji dotyczących szkoły.

Planowane działania

Formy realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Klasy

Zorganizowanie jednego wewnątrzszkolnego szkolenia (dla całego grona pedagogicznego) poświęconego możliwościom monitora i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć/lekcji;

I Szkolenie z obsługi monitora 

II Szkolenie z obsługi monitora 


III szkolenie z programowania robotów

X 2019 r.

X 2019 r.


XI 2019 r.

Osoba z firmy „Projekcja”

Monika Pawłowska

Katarzyna Borodzenia

N -le kl. I –III

N -le kl. IV –VIII


N -le kl. I -VIII

Powołanie w szkole  zespołu ds. TIK, który będzie wspierał organizację pracy szkoły z wykorzystaniem TIK oraz będzie odpowiadał za bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania z podających na aktywizujące. Zespół będzie również odpowiedzialny za udostępnianie scenariuszy zajęć oraz przykładów dobrych praktyk z wykorzystaniem monitora i szeroko rozumianej TIK;

Segregator ze scenariuszami

Opracowanie wytycznych dla nauczycieli potrzebnych do realizacji wykorzystywania TIK na zajęciach.Umieszczanie linków i treści z projektu na stornie internetowej naszej szkoły w zakładce „Aktywna tablica”Scenariusze zajęć w formie wydruku i elektronicznie.

Scenariusze będą wykorzystywane przez nauczycieli z naszej szkoły oraz przez nauczycieli z innych szkół naszej gminy biorących udział w projekcie. 


Cały rok

Aneta Biadalska

Katarzyna Borodzenia

Agnieszka Grabuś
Wszyscy nauczyciele naszej szkoły i szkół z naszej gminy biorących udział w projekcie.I -VIII

Przeprowadzenie przynajmniej jednego projektu szkolnego z uczniami, którego wykonanie powinno, co najmniej w połowie, być związane z obsługą i wykorzystaniem monitora;

Projekt matematyczno –przyrodniczy

(mapa, skala)

Marzec –maj 2020

Aneta Biadalska

Barbara Kołodziej

Dorota Nowak

IV -VIII

Realizacja przynajmniej jednego projektu międzyszkolnego w ramach e-Twinning i zaprezentowanie efektów pracy uczniów z wykorzystaniem monitora na Twinspace;

Lekcje  języka angielskiegoZajęcia edukacyjne z języka angielskiego 

 

Dorota Tomicka Ewa Drozd

VI-VIIIII b  i III b

umożliwienie uczniom w wybranych klasach, by co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracowali (z jednym lub kilkoma nauczycielami) z wykorzystaniem monitora;

Zajęcia dydaktyczno wychowawcze


Godzina wychowawcza

Jak odczytywać emocje?

matematyka

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Katarzyna Borodzenia

Kamila Kaczmarczyk

Aneta Biadalska

Aneta Biadalska

II b 

 III b

IV b

IV b

przygotowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć (w liczbie przynajmniej 1 w miesiącu) z wykorzystaniem TIK w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz jako element współpracy międzyszkolnej;

Nawiązać kontakt ze szkołą naszej gminy, która bierze udział w projekcie zaproponować współpracę w celu wymiany doświadczeń. 

Stworzenie harmonogramu lekcji otwartych dla nauczycieli rodziców

Cały rok

Agnieszka MachowskaBarbara Kołodziej

I –IIIIV-VIII

prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem monitora;

Korzystanie z multibooków. 

Gry i strony edukacyjne online.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

I -VIII

przygotowanie (w ciągu roku szkolnego) przez nauczycieli przynajmniej 10 zadań/ćwiczeń interaktywnych, których wykonanie wymaga monitora

Strony z zadaniami online.


Wykorzystywanie Multibooków.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele.

I-VIII

prezentowanie efektów samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem monitora;

Prezentacja na stronie szkoły z pracy z monitorem i zajęciami z robotyki. 

Filmy z lekcji pokazowych dla nauczycieli.Raz na semestrAneta Biadalska


Kamila Kaczmarczyk


Aleksandra Kołodziej


Katarzyna Borodzenia

V-VIII


III b


VII –VIII


II b

wykorzystanie zakupionych pomocy do pracy z uczniem zdolnym;

Koło informatyczne

Zajęcia z informatyki

Cały rok

Katarzyna Borodzenia

II b

wprowadzanie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, blogów, podcastów, dowolnych plików komputerowych i prezentacji, co pomoże uczniom w zrozumieniu, tego, czego się uczą;

Pomoce do zajęć dydaktycznych

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

I -VIII

praca na zajęciach z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej;

Wyświetlanie stron podręczników aktualnie przerabianego materiału. 

Cały rok 

Wszyscy nauczyciele

I -VIII 

TIK to rodzina technologii, które przetwarzają, gromadzą i przesyłają informacje w elektronicznej postaci. W praktyce oznacza to m. in.

 • wykorzystanie programów dołączonych do tablic interaktywnych,
 • programów komputerowych,
 • narzędzi online  (wyszukiwarki www)
 • aplikacji edukacyjnych dostępnych w internecie,
 • filmy
 • nagrania
 • wymianę informacji między uczestnikami procesu edukacji lub między uczniem i urządzeniem w postaci cyfrowej (formularze, e-mail, bazy prac w postaci elektronicznej itp.).

Należy pamiętać, że TIK to nie tylko komputery czy tablice interaktywne. To także aparaty cyfrowe, telefony komórkowe czy tablety, które często są sprzętem tańszym, a mimo to bardziej mobilnym i lepiej wyposażonym, bo mają wbudowaną kamerę, głośnik czy dyktafon. Wykorzystują one często technologię dotykową, która jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi młodszymi, gdyż pozwala skupić się na edukacyjnym przekazie, a nie obsłudze technicznej urządzenia.

Co może wykorzystywać nauczyciel na lekcji, czy przygotowując się do niej jeśli chodzi o techniki TIK?

 • Internetowe programy edukacyjne i edukacyjne bazy danych
 • Techniki multimedialne jako srodek sydaktyczny (np. elektroniczne atlasy)
 • Wykorzystanie możliwości GPS do wyszukiwania informacji;
 • E-learning (nauczanie na odległość) – korzystanie z platform internetowych
 • Prowadzenie rozmów i wymiana poglądów z grupami dyskusyjnymi
 • Wykorzystanie www
 • Przeglądarki
 • Wydawnictwa elektroniczne, zwłaszcza wirtualne muzea

Propozycje wykorzystania TIK w pracy z uczniami:

 • Utworzenie bazy prezentacji multimedialnych na lekcje przedmiotową lub godzine wychowawczą
 • Utworzenie zbioru prezentacji multimedialnych uczniów
 • Katalog scenariuszy lekcji

Użycie TIK na lekcji musi być uzasadnione i wspierać uczniów w uczeniu. Powinni oni pracować aktywnie, a rola nauczyciela sprowadza się do roli animatora i moderatora. TIK to jedynie atrakcyjna forma przeprowadzenia pewnych etapów lekcji, a nie sposób nauczania, który zdominuje zajęcia bez specjalnego celu. Zatem skąd mam wiedzieć jako nauczyciel, kiedy zastosowałem TIK w odpowiedni sposób? Przed zastosowaniem jakiegoś urządzenia czy aplikacji na lekcji trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Czy moja lekcja będzie atrakcyjniejsza dla uczniów przez zastosowanie wybranej TIK, a ja równocześnie osiągnę mój cel edukacyjny?
 • Czy wybrana technologia nie zdominuje moich zajęć?
 • Czy wybrana atrakcja nie tylko dostarczy informacji czy gotowców, ale pomoże też w mądrej edukacji?
 • Czy moi uczniowie zdobędą, rozwiną lub sprawdzą swoją wiedzę lub swoje umiejętności?
 • Czy uczniowie będą aktywnie włączeni w proces nauki?
 • Czy główna aktywność będzie leżała po stronie dzieci?

Aplikacje jakie można wykorzystać na lekcji:

 • Za pomocą aplikacji Plickers nauczyciel może przeprowadzić nie tylko szybką ankietę wśród uczniów, ale także test.
 • Kahoot! to świetna zabawa dla ucznia i źródło wiedzy o uczniu dla nauczyciela.
 • Bardzo różnorodnym narzędziem TIK jest aplikacja LearningApps.org.
 • Jeopardylabs.com to ciekawe narzędzie na tablicę interaktywną do powtórki informacji z każdego chyba przedmiotu.
 • Voki to aplikacja służąca do tworzenia mówiącej postaci.