REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM . KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 nr 161 poz. 968).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka
 4. Statut Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach

 

§1

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I.     CELE

 

 1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

 1. II.      DOKUMENTACJA

 

 1. Organizacja pracy świetlicy.
 2. Roczny plan pracy grupy
 3. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy.
 4. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 6. Upoważnienia rodziców do odbioru dziecka.
 7. Zgody rodziców na samodzielny powrót ( powyżej 7 r.ż.) do domu
 8. Ramowy rozkład dnia.
 9. Dokumentacja finansowa potwierdzająca wpływy i wydatki składek rodziców

 

III. PRACOWNIK ŚWIETLICY

 

 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele świetlicy tworzą zespół, któremu przewodniczy jeden z nauczycieli świetlicy powołany przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciele świetlicy podlegają wicedyrektorowi szkoły.
 4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).

 

IV.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas 0 – III, których oboje rodzice/prawni opiekunowi pracują zawodowo lub studiują w systemie dziennym.
 2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom, którzy oczekują na autobus szkolny.
 3. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz innych dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których uczeń nie uczestniczy.
 4. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia dodatkowe.
 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 1. W przypadku dzieci oczekujących na autobus szkolny nie jest wymagane zapisywanie dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecka ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić na piśmie w sekretariacie szkoły i powiadomić nauczyciela świetlicy
 3. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.  Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
 4. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
 5. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 6. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego ucznia uczęszczającego do świetlicy.
 7. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 8. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 9. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych.
 10. Za zaginione i zniszczone telefony oraz inne urządzenia techniczne i zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 
 11. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, rocznego planu pracy dla każdej grupy oraz planów miesięcznych.
 12. Uczniowie przebywający w świetlicy oraz ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania procedur obowiązujących w świetlicy. 

 

 

 1. V.                PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma prawo do:

 1. Respektowania i swoich praw i obowiązków,
 2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 5. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 6. Uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce
 7. Korzystania z wyposażenia świetlicy- materiałów plastycznych, gier, zabawek, książek itp.

 

 1. VI.             OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. Dbać o ład i porządek,
 2. Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 3. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 4. Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 5.  Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 6. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 7. Zachowywać się kulturalnie

 

 1. VII.          ZASADY  PRACY W GRUPIE

 

1. Uczestniczymy w proponowanych zabawach

2. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

3. Informujemy nauczyciela o konieczności wyjścia z zajęć np. do toalety.

4. Jesteśmy dla siebie mili.

5. Mówimy do siebie po imieniu.

6. Mówi jedna osoba – reszta słucha.

7. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

8. Nie  śmiejmy się z drugiej osoby.

9. Każdy  ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

10. Pomagamy sobie wzajemnie

11. Jesteśmy  grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

12. Szanujemy  siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.

13. Nie niszczymy cudzych prac.

14. Jesteśmy  sprawiedliwi.

15. Odpowiadamy za swoją pracę.

16. Wykonujemy ustalone zadania.

17. Zostawiamy po sobie porządek.

 

 

 

 

 

§2

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH

 

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów  składanego corocznie w sekretariacie szkoły.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć:

Wyżej wymienione dokumenty są udostępniane na stronie internetowej szkoły oraz  w sekretariacie.

 1. Wypełnioną kartę zgłoszeniową/wniosek należy złożyć corocznie w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji w danym  roku szkolnym.
 2. Rodzic otrzymuje potwierdzenie zapisu dziecka do świetlicy w postaci kserokopii złożonego wniosku.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostały zapisane do szkoły w trakcie wakacji składają  dokumentację wymienioną w pkt. 2 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września.
 2. Zapis dziecka na zajęcia świetlicowe w późniejszym terminie jest możliwy tylko wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca lub za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

Kryteria według których kwalifikowane są wnioski:

 • terminowe złożenie wymaganych dokumentów
 • dzieci z klas 0-III,
 • dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo lub studiują  w systemie dziennym.

 

„Darowiznę na rzecz świetlicy szkolnej prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły

 lub naponiższy numer konta :

 

Bank Spółdzielczy w Oławie

97 95850007 0010 0100 6770 0001

W tytule przelewu proszę wpisać:

Wpłata na rzecz świetlicy  oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.

Darowizna przeznaczona będzie na wzbogacenie oferty zajęć świetlicy oraz doposażenie  jej w materiały plastyczne i sportowe, zestawy gier, pomocy edukacyjnych.

 

 

§3

 

ZASADY WYPISANIA DZIECKA ZE  ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH

 

 1. Rodzic/prawny opiekun może wypisać dziecko ze świetlicy w każdym czasie.
 2. W przypadku gdy w trakcie roku szkolnego zmienia się sytuacja rodzinna dziecka tzn. przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje lub nie studiuje w systemie dziennym, rodzic ma obowiązek wypisać dziecko ze świetlicy.
 3. W sytuacji wymienionej w pkt. 1 i 2 rodzic składa w sekretariacie szkoły pisemną informację o wypisaniu dziecka ze świetlicy szkolnej i informuje wychowawcę świetlicy.
 4. Wypisanie dziecka ze świetlicy szkolnej następuje automatycznie,  gdy w okresie do końca września bieżącego roku szkolnego nieobecności dziecka na zajęciach świetlicy przekraczają 70% godzin zdeklarowanych we wniosku. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona.
 5. O wypisaniu dziecka ze świetlicy rodzice informowani są pisemnie przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły

Załącznik

do Regulaminu Świetlicy

w SP w Marcinkowicach

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

W MARCINKOWICACH

 

I.       Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Dzieci zapisane do świetlicy porannej przyprowadzane są do sali świetlicowej osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły rano, a nie zgłosiło sie do świetlicy.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 4. Gdy dziecko odbierane jest ze świetlicy opiekun dziecka zgłasza ten fakt nauczycielowi tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz  informuje  z kim dziecko idzie do domu.
 5. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę dorosłą upoważnioną przez nich pisemnie.
 6. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie  z rodzicem (telefonicznym, potwierdzonym sms-em) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 8. W czasie zebrań klasowych  świetlica zapewnia opiekę dzieciom, które uczęszczają do świetlicy szkolnej.
 9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

10.Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie.

11.Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które ukończyły 7 r.ż mogą samodzielnie wracać do domu po zajęciach świetlicowych. Pisemną zgodę rodzice/prawni opiekunowie składają u nauczyciela świetlicy.

 

 

II.   Procedura przy zwalnianiu   dziecka z zajęć świetlicowych na zajęcia pozaszkolne.

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia  świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po   lekcjach.

 1. Obowiązki ucznia:
 •  podczas zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od   rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą.
 •   w piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście i powrót ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
 •   wymieniony dokument uczeń   powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 •   bez spełnienia powyższych   warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.
 1. Obowiązki wychowawcy świetlicy:
 •   wychowawca świetlicy,   który otrzymuje stosowne pismo informujące  o zwolnieniu ucznia   ze świetlicy, odnotowuje na liście obecności, nieobecność ucznia.
 •   otrzymane pismo   przechowuje się w świetlicy, w teczce z upoważnieniami.

III. Procedura zwalniania ucznia na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę.

 1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do dostarczenia listy dzieci uczęszczających na jego zajęcia w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia tych zajęć.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe przychodzi po dzieci na świetlicę szkolną oraz odprowadza je po zajęciach dodatkowych.

 

IV. Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy
 2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane, wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka w ciągu godziny,  informuje wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Wicedyrektor jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu  rodziców/prawnych opiekunów dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
 1. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów, dziecko przekazywane jest przez policję do najbliższej izby dziecka.

 

V.    Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I–III i grup 0 uczęszczających do świetlicy

1. Wychowawcy kl. 0 – I  są zobowiązani do zabrania dzieci na zajęcia ze świetlicy porannej.

2. Uczniowie kl. II i III, o godz. 7.30, za zgodą nauczyciela świetlicy, samodzielnie wychodzą ze świetlicy porannej i udają się pod salę, w której będą mieć zajęcia.

3. Wychowawcy klas 0 – III są zobowiązani do odprowadzenia, po zajęciach, dzieci do świetlicy.

4. Jeżeli zajęcia rozpoczyna inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego), jest on również zobowiązany do zabrania dzieci kl.0 – I  na zajęcia ze świetlicy.

5. Jeżeli zajęcia kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego), jest on również zobowiązany do odprowadzenia dzieci kl.0 – III do świetlicy po skończonych zajęciach.

 

VI. Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku wystąpienia  sytuacji, w której w ocenie wychowawcy świetlicy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania  (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wicedyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

                                                                                          

VII.   Procedura postępowania z dziećmi, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

 1. Chore dzieci wychowawca klasy / nauczyciel uczący / wychowawca świetlicy przekazuje pod opiekę pracowników sekretariatu, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów.
 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 7 r.ż i  nie uczęszczają do świetlicy szkolnej, do momentu przyjścia rodziców/prawnych opiekunów pozostają pod opieką  nauczycieli mających  z nim ostatnią lekcję.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia.
 4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności.
 5. Wychowawca klasy/grupy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców/prawnych  opiekunów.

 

VIII.  Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje  sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy  informuje rodziców telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny i odnotowuje ten fakt w dzienniku świetlicy w miejscu na uwagi. sporządzając notatkę w zeszycie kontaktów z rodzicami.
 3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia  przejawiającego zachowania agresywne.

 

IX.    Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z  poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia
 2. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga /jeśli jest obecny/
 3. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez wychowanka (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
 4. W przypadku wykrycia sprawcy kradzieży wychowawca wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców i przekazuje ją wychowawcy klasy.
 5. Wychowawca  klasy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.
 6. W przypadku niewykrycia sprawcy kradzieży pedagog zawiadamia dyrektora szkoły, który ma obowiązek poinformować policję ( Podstawa prawna:art.4 i art. 304 KP)
 7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów przyniesionych z domu np.: zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

X. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor podejmuje działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka.
 3. Gdy ustalenie pobytu dziecka jest niemożliwe wicedyrektor powiadamia rodziców, a za ich zgodą również policję.
 4. Wychowawca świetlicy  przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 5. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę w zeszycie kontaktów z rodzicami (jeśli rodzic nie był wcześniej powiadomiony o zdarzeniu).
 6. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny w obecności rodziców.

 

XII.  Procedura kontaktów z rodzicami.

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy  indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
 2. Wychowawca świetlicy każdą  rozmowę z rodzicem wpisuje do dziennika zajęć w miejscu do tego przeznaczonym.

 

IX. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę w zeszycie kontaktów z rodzicami.
 2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 1. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany  przez:  

Radę Pedagogiczną w dniu 14 marca 2016 r.

Radę Rodziców w dniu 31 marca 2016 r.