Plan działań zespołu TIK w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Skład zespołu:

Przewodniczący Katarzyna Borodzenia

Członkowie:

Agnieszka Rutkowska

Jacek Góralski

Aneta Biadalska

Natalia Jakubowska

Anna Stolf  -protokolant

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stanowią część szerokiej rodziny technologii umożliwiających przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie informacji w formie elektronicznej. W przypadku uczniów zdolnych, przeciętnych jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należałoby sięgnąć dodatkowo po przymiotnik „wspomagających”, gdyż umożliwiają osobom posiadającym orzeczenie i/lub nie-dostosowanym społecznie w rozwijaniu ich potencjału edukacyjnego. Z tego względu w literaturze przedmiotu określa się je jako technologie wspomagające uczenie (learning technologies).Wykorzystanie sprzętu czy technologii informacyjnych do pracy z uczniami, jest uzależnione od kilku czynników: m.in. dostępnego sprzętu w szkole, indywidualnych możliwości ucznia, pomysłowości nauczyciela.

Motywacją do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako naturalną potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań, w celu zwiększenia motywacji i skuteczności oddziaływań edukacyjnych na ucznia poprzez narzędzia, które dziecko lubi wykorzystywać. Z tego też względu TIK stanowi dla nauczycieli ważne narzędzie warsztatu dydaktycznego w przygotowaniu lekcji, jak i narzędzie wykorzystywane do bezpośredniej pracy z uczniem.

 

 

Cel główny:

Rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

Cele szczegółowe:

Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z urządzeń mobilnych .

Umożliwienie uczniom lepszego przyswajania wiadomości z różnych przedmiotów a także zdobywanie nowych informacji dzięki e – podręcznikom, kartom pracy, prezentacjom czy atlasom przygotowanym w formie elektronicznej oraz sprzętowi, na  którym będzie można je odtwarzać.

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno –  komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.

Stworzenie pakietu narzędzi TIK do wykorzystania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Wyjaśnienie zagadnień  związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

 

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Stworzenie w szkole zespołu zajmującego się TIK

IX  2020 r.

dyrektor,

 

Powołanie koordynatora i członków zespołu TIK.

Ustalenie zasad pracy z TIK

21 X  2020 r.

Zespół TIK

 

Plan działań zespołu TIK

Utworzenie na stronie szkoły zakładki TIK i umieszczanie tam informacji wyników konkursów

 itp.

Cały rok

  1. Grabuś

Szkolna strona -aktualizacja

Badanie potrzeb
i wykorzystywania narzędzi TIK przez nauczycieli – ankieta

X / XI

K. Borodzenia

Ankieta dla nauczycieli.

  1. Biadalska

Podsumowanie ankiety.

Badanie potrzeb rodziców w związku z nauczaniem on line

X

K. Borodzenia

Wywiad dla rodziców

  1. Rutkowska

Zebranie i podsumowanie informacji od rodziców w sprawie nauczania on line.

Szkolenia nauczycieli:

Cały rok

  1. Biadalska

Umieszczanie w kalendarzu linków do szkoleń on line.

Konkurs o bezpieczeństwie w sieci

XI/XII

Natalia Jakubowska

Konkurs umieszczony na stronie szkoły w zakładce: TIK

Uczniowie posługując się Pakietem Ms Office ( Power Point, Publisher itp.)Wykonują prace konkursowe.

Przygotowanie biuletynu dla nauczycieli i osobnego dla rodziców – pokazanie potrzeby wykorzystania TIK  w procesie   dydaktyczno-wychowawczym.

XI 2020 r.

J. Góralski

Prezentacja w formie biuletynu na Microsoft 365.Dostęp dla każdego nauczyciela i ucznia.