ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach

obowiązujące od 25 marca 2020r. do odwołania


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r., poz. 493).

 1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

 1. Nauczyciele przesyłają przez e-dziennik materiały uczniom (z kopią do rodziców) codziennie w godzinach od 8.00 do 11.00 wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

 1. Przez e-dziennik wysyłane są:

 1. informacje o zakresie materiału lekcyjnego do zapoznania się/ powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, kart pracy, zbioru zadań, atlasu itp.,

 1. linki do filmów, lektur, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,

 1. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,

 1. inne ważne wskazówki do pracy.

 1. Możliwy kanał komunikacji między nauczycielem a uczniami to także spotkania/lekcje on-line, które są jednym z elementów zdalnego uczenia (nie są typowymi lekcjami)  i przeznaczone są przede wszystkim na omówienie nowych treści, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi na pytania uczniów:

 1. spotkania odbywają się poprzez aplikację zoom lub inną wskazaną przez nauczyciela,

 1. każde spotkanie jest planowane przez nauczyciela – uczniowie otrzymują linki kierujące do spotkania,

 1. częstotliwość spotkań  ustala nauczyciel z rodzicami,

 1. jedno spotkanie nie powinno być dłuższe niż 40 min.

 1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie konsultacji, zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany i przesłany do 30.03.2020r.

 1. Uczniowie są oceniani za systematyczność, terminowość i zaangażowanie.

 1. Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się przez dziennik elektroniczny Librus.

 1. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

 1. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel. 

            Możliwe sposoby:

 1. tekst w wiadomości przesłanej przez e-dziennik,

 1. załącznik przesłany przez e-dziennik w module: dziennik, zakładka: zadania domowe,

 1. załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres e-mail wskazany przez nauczyciela.

 1.  Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.

 1. Nauczyciele korzystają z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych, które nauczyciele uznają za przydatne.

 1. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.